حمص (ابهام‌زدایی)

حمص شهری در سوریه است. همچنین حمص می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: