حوزه انتخابیه هشتم تگزاس

حوزه انتخابیه هشتم تگزاس یک حوزه انتخابیه مجلس نمایندگان آمریکا است که در ایالت تگزاس قرار دارد.

حوزه انتخابیه هشتمین تگزاس
نماینده کنونی کوین بردی (ج)
Cook PVI R+26 (2012)

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "Texas's 8th congressional district," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas%27s_8th_congressional_district&redirect=no&useskin=monobook&oldid=531611735 (accessed July 12, 2013).