بیگانه (قانون)

(تغییرمسیر از خارجی)

در قانون کسی که شهروندی کشوری را ندارد، نسبت به آن کشور بیگانه محسوب می‌شود.

انواع بیگانه ویرایش

  • بیگانه قانونی: یک بیگانه قانونی کسی است که به شکل قانونی در خاک کشوری حضور دارد.
    • بیگانه مقیم: یک بیگانه قانونی ممکن است حق اقامت دائم یا موقت را در کشوری داشته باشد در آن صورت بیگانه مقیم یا ساکن نامیده می‌شود.
    • بیگانه غیرمقیم: یک بیگانه قانونی ممکن است حق اقامت در کشوری را نداشته باشد و تنها جهت گردشگری، درمان و... به آن کشور سفر کند.
  • بیگانه غیرقانونی: بیگانه‌ای که به شکل غیرقانونی در خاک کشوری حضور دارد.
  • بیگانه متخاصم: کسی که شهروند یک کشور دشمن باشد بیگانه متخاصم است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش