خاکِستَردان(Zarqab) به ظرف‌هایی گفته می‌شود که خاکستر مردگان را پس از مرده‌سوزی در آن قرار می‌دهند.

خاکستردان

در کشورهای غربی، گورستان‌ها بخشی نیز به نام «باغ خاکستردان‌ها» دارند که خاکستردان‌های درگذشتگان در آن بخش نگهداری می‌شود.

منابع ویرایش

Wikipedia contributors، "Urn،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Urn&oldid=180196903 (accessed January ۳۱، ۲۰۰۸).