خدایان هندو

خدایان هندو (انگلیسی: Visvedevas) «همگی خدایان» خدایان مختلف ودایی یا دوا (هندوئیسم) است که به عنوان یک کل در کنار هم هستند. دوگانگی بین دوا (هندوئیسم) در این سرودها مشهود نیست و دیوها با هم خوانده می‌شوند مانند خدای میترا (خدای هندو) و خدای وارونا.

اگرچه بسیاری از دیوها در ریگ ودا نامگذاری شده‌اند، تنها ۳۳ دیو شمارش شده‌است که هر کدام یازده مورد از زمین، فضا و آسمان است.

منابعویرایش