خرداد یشت نام یشت چهارم در کتاب اوستا می‌باشد که در ستایش هیوروتات یا همان خرداد امشاسپند سروده شده‌است.از این یشت گزارش پهلوی در دست نیست و متن در دسترس کنونی افتادگی های زیادی دارد.این یشت که یازده بند آن اکنون در دست است در جشن خردادگان مورد استفاده قرار می‌گرفته‌است.

نمونه خرداد یشتویرایش

بند اول
اَهورهمَزدا به سِـپیتمان زَرتــُشـت گفت :
من یاری و رستگاری و رامش و بهروزی خـُرداد را برای مردمان اَشـَوَن بیافریدم ... (1)
کسی که در میان اَمشاسپَندان، او را بستاید، بدان مانـَد که امشاسپندان بهمن و اَردیبهشت و شهریور و سپَندارمذ و خـُرداد و اَمُرداد را ستوده باشد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • پایگاه پژوهشی آریابوم خرداد یشت (فارسی).بازدید در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱