خرمشاهی (ابهام‌زدایی)

خرمشاهی اغلب اشاره به بهاءالدین خرمشاهی دارد و می‌تواند به موارد زیر نیز گفته شود: