خسروی دارای کاربردهای زیر می‌باشد:خسروی ها از طایفه های قدرتمندوقوی هستند وقدمت این طایفه برحسب مشاهدات علمی قدمت ۵۲۰۰ دارند و ازدوره ماد در ایران حضور دارند

روستا ویرایش