خسرو میرزا می‌تواند به افراد زیر اشاره داشته باشد: