خط دیوانی

خوشنویسی گونه‌ای از خط فارسی-عربی

خط دیوانی از جمله خطوط خوشنویسی اسلامی است که امروزه در کشورهای عربی رواج نسبی دارد. ابداع‌کننده این سبک شخصی به نام حسام رومی بود. خط دیوانی در ترکیه عثمانی رواج زیادی داشت و کاربرد آن در زمان امپراتور عثمانی، سلیمان یکم به اوج خود رسید. خط دیوانی اگر بدون حرکات و تزیینات باشد آن را خفی و اگر دارای تزیینات نقطه و حرکات باشد آن را جلی گویند. نوشتن این نوع خط مستلزم صرف وقت زیاد می‌باشد. خط دیوانی در حقیقت از فروعات خط تعلیق است که با افزوده شدن اعراب و تزئینات در جملات عربی شکل منسجم تری به خود گرفت و و پس از گذشت زمان دچار تغییر و تحول گشت و به خط مستقلی تبدیل گردید که اکثر تحولات بدلیل کاربرد جملات عربی اتفاق افتاد و بحث دخول اعراب حروف هم یکی از دلایل اصلی تحول هندسی آن بشمار میرود

http://www.toranjnet.com/ نمونه خط دیوانی خفی:

نمونه خط دیوانی جلی:

Jali.png

منابع