باز کردن منو اصلی
الفبای روسی با حروف بزرگ

الفبای روسی (روسی: русский алфавит روسکیی الفاوِت) گونه‌ای از الفبای سیریلیک است که در سدهٔ دهم میلادی پدید آمد. الفبای امروزی روسی ۳۳ حرف دارد.

کارت یادبود جانوران شگونه (خوش‌یُمن) بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۴ به خط روسی

محتویات

الفباویرایش

بررسی الفبای روسی الفبای روسی از ۳۳ حرف تشکیل شده است. شامل:
۱۰ مصوت (یعنی حروفی که برای تلفظشان از حنجره و تا حدودی لب‌ها کمک گرفته می‌شود.)[۱]
و ۲۱ صامت (یعنی حروفی که به کمک زبان با لب یا دندان یا کام ادا می‌شوند.) [۲]
و ۲ علامت دیگر به نام علامت نرمی و علامت سختی به‌ترتیب ь و ъ. ( به‌ترتیب «میاخْکی‌زْناک» و «تیوْیُردی‌زْناک» خوانده می‌شوند. )[۴]

مصوت‌ها عبارت اند از: а, о, у, е, ё, ю, я, и, й, ы


در برخی از کتب دستور زبان روسی й "نیم مصوت" نامیده می‌شود. [۳]
صامت‌ها عبارت اند از: б, в, г, д, ж, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х.
صامت‌ها و مصوت‌ها هرکدام به دو نوع تقسیم می‌شوند. همچنین علامت‌های ь و ъ دارای کاربردهای ویژه‌ای هستند.

حرف نام آی‌پی‌آ مثال روسی مثال فارسی
Аа а
[a]
/a/ азъ
[as]
آزاد
Бб бэ
[bɛ]
/b/ یا /bʲ/ буки
[ˈbukʲɪ] بوکی
خواب
Вв вэ
[vɛ]
/v/ یا /vʲ/ вѣди
[ˈvʲedʲɪ]
واژه
Гг гэ
[ɡɛ]
/ɡ/ глаголь
[ɡlɐˈɡolʲ]
رگ
Дд дэ
[dɛ]
/d/ یا /dʲ/ добро
[dɐˈbro]
باد
Ее е
[je]
/je/ یا / ʲe/ есть
[jesʲtʲ]
پایه
Ёё ё
[jo]
/jo/ یا / ʲo/ yolk
Жж жэ
[ʐɛ]
/ʐ/ живѣте
[ʐɨˈvʲetʲɪ][۱]
واژه
Зз зэ
[zɛ]
/z/ یا /zʲ/ земля
[zʲɪˈmlʲa]
باز
Ии и
[i]
/i/ یا / ʲi/ иже
[ˈiʐɨ]
me
Йй и краткое
[i ˈkratkəɪ]
/j/ и съ краткой
[ɪ s ˈkratkəj]
یـال
Кк ка
[ka]
/k/ یا /kʲ/ како
[ˈkakə]
پاک
Лл эл or эль
تلفظ روسی: [[:en:WP:IPA for Russian|el]] or [elʲ]
/l/ یا /lʲ/ люди
[ˈlʲʉdʲɪ]
lamp
Мм эм
[ɛm]
/m/ یا /mʲ/ мыслѣте
[mɨˈsʲlʲetʲɪ][۲]
بام
Нн эн
[ɛn]
/n/ یا /nʲ/ нашъ
[naʂ]
زن
Оо o
[o]
/o/ онъ
[on]
خـوردن
Пп пэ
[pɛ]
/p/ یا /pʲ/ покой
[pɐˈkoj]
لـپ
Рр эр
[ɛr]
/r/ یا /rʲ/ рцы
[rtsɨ]
rolled r
Сс эс
[ɛs]
/s/ یا /sʲ/ слово
[ˈslovə]
پاس
Тт тэ
[tɛ]
/t/ یا /tʲ/ твердо
[ˈtvʲɛrdə]
مات
Уу у
[u]
/u/ укъ
[uk]
روز
Фф эф
[ɛf]
/f/ یا /fʲ/ фертъ
[fʲɛrt]
برف
Хх ха
[xa]
/x/ хѣръ
[xʲɛr]
شاخ (voiceless velar fricative)
Цц це
[tsɛ]
/t͡s/ цы
[t͡sɨ]
ع‍طس‍ه
Чч че
[tɕe]
/t͡ɕ/ червь
[t͡ɕɛrfʲ]
پی‍چ
Шш ша
[ʂa]
/ʂ/ ша
[ʂa]
کاش (voiceless retroflex fricative)
Щщ ща
[ɕɕa]
/ɕɕ/ ща
[ɕt͡ɕa]
خروشْچ‍‍ف (گاهی instead pronounced as with fresh cheese) (a voiceless alveolo-palatal fricative)
Ъъ твёрдый знак
[ˈtvʲordɨj znak]
еръ
[jer]
silent, prevents palatalization of the preceding consonant
Ыы ы
[ɨ]
[ɨ] еры
[jɪˈrɨ]
roses یا silly (close central unrounded vowel)
Ь ь мягкий знак
[ˈmʲæxʲkʲɪj znak]
/ ʲ/ ерь
[jerʲ]
silent, slightly palatalises the preceding consonant
Э э э
[ɛ]
/e/ э оборотное
[ˈɛ əbɐˈrotnəɪ]
met
Юю ю
[ju]
/ju/ یا / ʲu/ ю
[ju]
یوزپلنگ
Яя я
[ja]
/ja/ یا / ʲa/ я
[ja]
یال
حروف حذف‌شده در ۱۹۱۸م.
Іі /i/ یا / ʲi/ і десятеричное
[i]
مانند и
Ѳ ѳ /f/ یا /fʲ/ ѳита
[fʲɪˈta]
مانند ф
Ѣѣ /e/ یا / ʲe/ ять
[jætʲ]
مانند е
Ѵѵ /i/ یا / ʲi/ ижица
[ˈiʐɨtsə]
مانند и یا گاهی в
حروف حذف‌شده در سدهٔ ۱۸م.
Ѕѕ /dz/, /z/ یا /zʲ/ зѣло
[zʲɪˈlo][۳]
مانند з, дз
Ѯѯ /ks/ یا /ksʲ/ кси
[ksʲi]
مانند кс
Ѱѱ /ps/ یا /psʲ/ пси
[psʲi]
مانند пс
Ѡѡ /o/ омега
[ɐˈmʲeɡə]
مانند о
Ѫѫ /u/, /ju/ یا / ʲu/ юсъ большой
[jus bɐlʲˈʂoj]
مانند у
Ѧѧ /ja/ یا / ʲa/ юсъ малый
[jus ˈmɑlɨj]
مانند я
Ѭѭ /ju/ یا / ʲu/ юсъ большой іотированный
[jus bɐlʲˈʂoj jɪˈtʲirəvənnɨj]
مانند ю
Ѩѩ /ja/ یا / ʲa/ юсъ малый іотированный
[jus ˈmɑlɨj jɪˈtʲirəvən.nɨj]
مانند я
 
صفحه‌کلید روسی

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. Article живете from "Толковый словарь русского языка Ушакова" ("Ushakov's Explanatory Dictionary of the Russian Language"; the dictionary makes difference between е and ё, cf. : ёлка).
  2. Article мыслете from "Толковый словарь русского языка Ушакова" ("Ushakov's Explanatory Dictionary of the Russian Language").
  3. ФЭБ

منابعویرایش

  • Benson, Morton (1960), "review of The Russian Alphabet by Thomas F. Magner", The Slavic and East European Journal, 4 (3): 271–272
  • Smirnovskiy, P. (1915), A Textbook in Russian Grammar. Part I. Etymology (26th ed.)
  • Vasmer, Max (1979), Russian Etymological Dictionary, Winter
  • ویکی‌پدیای انگلیسی.
  • «روسی در سفر » ،چاپ شانزدهم ۱۳۸۹ ، ( русский язык в путешествии )

پیوند به بیرونویرایش