خِلْرْتْوا (به گرجی: ხელრთვა) (تلفظ: khelrtva) یک نوع خوشنویسی گرجی، امضا یا مُهر مخصوص رهبران، پادشاهان، شاهزادگان و اشراف گرجستان است.

ریشه شناسی ویرایش

معنی تحت‌اللفظی کلمهٔ "خِلْرْتْوا" در زبان گرجی آراستن و زینت بخشیدن با دست است، "خِلی" به معنای دست و "رْتْوا" به معنای آراستن و زینت بخشیدن است.

کاربرد ویرایش

امضاهای خلرتوا در قالب یکی از سه نوع خط گرجی (بیشتر در خط‌های نوسخوری و مخدرولی) نوشته می‌شدند، گرچه امضاهای مخصوص اشراف در خط آسومتاورلی نوشته می‌شدند. هر پادشاه گرجی امضای مخصوص به خود را داشته‌است.

نگارخانه ویرایش

پادشاهان ویرایش

 
خلرتوای پادشاه
داویت چهارم
 
خلرتوای
ملکه تامار
 
خلرتوای پاشاه
گیورگی چهارم
 
خلرتوای پادشاه
آرچیل ایمرتی
 
خلرتوای پادشاه
واختانگ ششم

پاتریارک ها ویرایش

 
خلرتوای پاتریارک
آنتونی دوم
 
خلرتوای پاتریارک
ایلیای دوم

شاهزادگان ویرایش

 
خلرتوای شاهزاده
لوان کارتلی
 
خلرتوای
شاهزاده داویت

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش