خِلْرْتْوا (به گرجی: ხელრთვა) (تلفظ: khelrtva) یک نوع خوشنویسی گرجی، امضا یا مُهر مخصوص رهبران، پادشاهان، شاهزادگان و اشراف گرجستان است.

ریشه شناسیویرایش

معنی تحت‌اللفظی کلمهٔ "خِلْرْتْوا" در زبان گرجی آراستن و زینت بخشیدن با دست است، "خِلی" به معنای دست و "رْتْوا" به معنای آراستن و زینت بخشیدن است.

کاربردویرایش

امضاهای خلرتوا در قالب یکی از سه نوع خط گرجی (بیشتر در خط‌های نوسخوری و مخدرولی) نوشته می‌شدند، گرچه امضاهای مخصوص اشراف در خط آسومتاورلی نوشته می‌شدند. هر پادشاه گرجی امضای مخصوص به خود را داشته‌است.

نگارخانهویرایش

پادشاهانویرایش

 
خلرتوای پادشاه
داویت چهارم
 
خلرتوای
ملکه تامار
 
خلرتوای پاشاه
گیورگی چهارم
 
خلرتوای پادشاه
آرچیل ایمرتی
 
خلرتوای پادشاه
واختانگ ششم

پاتریارک هاویرایش

 
خلرتوای پاتریارک
آنتونی دوم
 
خلرتوای پاتریارک
ایلیای دوم

شاهزادگانویرایش

 
خلرتوای شاهزاده
لوان کارتلی
 
خلرتوای
شاهزاده داویت

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش