در ریاضیات، یک خمینه مویشزون (به انگلیسی: Moishezon manifold) یک خمینه مختلط همبند فشرده است که میدان تابع‌های مرومورفیک روی هر مؤلفه آن دارای درجه تعالی برابر با بُعد این خمینه است. به زبان دیگر:

در این برابری، میدان تابع‌های مرومورفیک روی و نشانگر بُعد می‌باشد. این خمینه‌ها به افتخار ریاضیدان اوکراینی بوریس مویشزون که نخستین بار آنها را معرفی نمود، نامیده شده‌اند. چندگوناهای مختلط جبری همه دارای این ویژگی هستند. به سخن دیگر، هر چندگونای جبری مختلط یک خمینه مویشزون است ولی وارون این قضیه درست نیست. هیروناکا مثالی از یک خمینه مویشزون از بُعد ۳ ارائه کرده است که چندگونای جبری یا طرح[۱] نیست. مویشزون در سال ثابت کرد که یک خمینه مویشزون، یک چندگونای تصویری جبری است اگر و تنها اگر یک متریک کلر[۲] بپذیرد. آرتین در سال ۱۹۷۰ نشان داد که هر خمینه مویشزون پذیرای ساختار یک فضای جبری است.

پانویسویرایش

  1. Scheme
  2. Kähler metric

منابعویرایش