باز کردن منو اصلی

خودتنظیمی منفی نوعی سیستم تنظیمی در بدن است، که زیاد شدن یک هورمون یا ماده، باعث کم شدن هورمون یا ماده دیگر می‌شود. مثلاً زیاد شدن کلسیم پلاسما باعث کاهش هورمون پاراتیروئید می‌شود.

منابعویرایش

کتاب درسی سال سوم دبیرستان

چون در بدن انسان، ده ها هورمون ساخته میشود پس باید مقدار و ترشح آنها تنظیم شوند.مقدار ترشح بعضی هورمون ها براساس پیام عصبی و موارد زیادی بر اساس مقدار هورمون موجود در خون شخص تنظیم میشود، به این حالت خودتنظیمی میگویند. بدن با روش های خاصی مقدار خود هورمون در خون یا مقدار یک ماده ی شیمیایی که در نتیجه فعالیت هورمون ساخته میشود را میسنجد و بر اساس آن مقدار ساخته شدن و ترشح هورمون را کم و زیاد میکند. خود تنظیمی منفی: وقتی هورمون فعالیت بدن را تنظیم کرد ،ترشح هورمون اولیه زیاد نشود و مقدار ترشح آن کم شود (یا برعکس). خود تنظیمی مثبت:اگر افزاش ترشح هورمونی در خون صورت گرفت و عمل خود را در بدن انجام داد اگر دوباره ترشح گلوکاگون زیاد شد و قند خون از حالت نرمال خارج شد میگوییم خود تنظیمی مثبت رخ داده که اغلب در ناهماهنگی ها و بیماری ها دیده میشود.