خون‌بها (ابهام‌زدایی)

خون‌بها مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده است یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود.

خون‌بها همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: