داروهای مقلد سمپاتیک

برخی از داروها که اغلب ساختار شیمیایی آمینی مشابه اپی نفرین دارند می توانند با تقلید اثرات اپی نفرین و تحریک گیرنده های سمپاتیکی آلفا یا بتا موجب بروز واکنشهای سمپاتیک در بدن شوند مانند فنیل افرین، افدرین، پسودوافدرین و نفازولین و آدرنالین.

عملکردویرایش

این داروها به صورت کلی موجب افزایش ضربان قلب، افزایش فشارخون، انقباض عروق پوستی و احشایی و کاهش احتقان، افزایش قند خون، انبساط مجاری تنفسی(برونکودیلاتاسیون)، گشادشدن مردمک، شل شدن رحم و ... میشوند.

مکانیسم عملکردویرایش

تعدادی از این داروها با تحریک گیرنده های آلفا یا بتای آدرنرژیک آگونیست رسپتورهای آدرنرژیک هستند. برخی آگونیست دوپامینرژیک هستند. تعدادی نیز مانند آمفتامین، افدرین و کوکائین به صورت غیرمستقیم و با مهار بازجذب نوراپی نفرین در سیناپسها عمل میکنند.

کاربردهاویرایش

با توجه به تنوع آثار این داروها در بیماریهای مختلفی مانند آنافیلاکسی، سرماخوردگی، آسم، افت فشارخون و ... مصرف میشوند.

جستارهای وابستهویرایش

سیستم سمپاتیک

منابعویرایش

  • داروشناسی کاربردی، دکتر رحمانی، انتشارات جعفری