داس مغز (Falx cerebri) چین‌خوردگی بزرگ سخت‌شامه مغز است که مانند داس از سویی به سوی دیگر کشیده شده‌است.

مغز: داس مغز
Falxcerebri.jpg
Gray769.png
نام لاتین Falx cerebri
آناتومی گری subject #193 873
بخشی از شامگان
نورونیمز ancil-258

سخت‌شامه به صورت تیغه‌هایی به بعضی از نواحی و شکاف‌های مغز وارد می‌شود، بزرگترین این تیغه‌ها بین دو نیم‌کره راست و چپ مغز است که داس مغز نامیده می‌شود.

نوک داس مغز از ستیغ پیشانی سطح درون‌سری استخوان پیشانی آغاز می‌شود و قاعده آن در عقب به سطح فوقانی چادرینه مخچه اتصال می‌یابد. کناره محیطی (فوقانی) آن به لبه‌های ناودان سینوس سهمی (ساژیتال) فوقانی متصل است در حالی که کناره آزاد (تحتانی) آن با سطح فوقانی جسم سخت (از روابط بین دو نیمکره مغز) در تماس است.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Falx cerebri," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Falx_cerebri&oldid=540408300 (accessed July 19, 2013).