داس مغز (Falx cerebri) چین‌خوردگی بزرگ سخت‌شامه مغز است که مانند داس از سویی به سوی دیگر کشیده شده‌است.

داس مغز
جزئیات
بخشی ازشامگان
شناسه‌ها
لاتینFalx cerebri
نورونیمز1237
TA98A14.1.01.103
TA25374
FMA83967

سخت‌شامه به صورت تیغه‌هایی به بعضی از نواحی و شکاف‌های مغز وارد می‌شود، بزرگترین این تیغه‌ها بین دو نیم‌کره راست و چپ مغز است که داس مغز نامیده می‌شود.

نوک داس مغز از ستیغ پیشانی سطح درون‌سری استخوان پیشانی آغاز می‌شود و قاعده آن در عقب به سطح فوقانی چادرینه مخچه اتصال می‌یابد. کناره محیطی (فوقانی) آن به لبه‌های شیار سینوس پیکانی (سهمی، ساجیتال) فوقانی متصل است در حالی که کناره آزاد (تحتانی) آن با سطح فوقانی جسم سخت (از روابط بین دو نیمکره مغز) در تماس است.

منابع

ویرایش