داس مغز

(تغییرمسیر از داس مغزی)

داس مغز (Falx cerebri) چین‌خوردگی بزرگ سخت‌شامه مغز است که مانند داس از سویی به سوی دیگر کشیده شده‌است.

داس مغز
Falxcerebri.jpg
Gray769.png
جزییات
بخشی ازشامگان
شناسه‌ها
به لاتینFalx cerebri
نورونیمز1237
واژگان کالبدشناسیA14.1.01.103
مدل بنیادین کالبدشناسی83967
عبارات کالبدشناسی در کالبدعصب

سخت‌شامه به صورت تیغه‌هایی به بعضی از نواحی و شکاف‌های مغز وارد می‌شود، بزرگترین این تیغه‌ها بین دو نیم‌کره راست و چپ مغز است که داس مغز نامیده می‌شود.

نوک داس مغز از ستیغ پیشانی سطح درون‌سری استخوان پیشانی آغاز می‌شود و قاعده آن در عقب به سطح فوقانی چادرینه مخچه اتصال می‌یابد. کناره محیطی (فوقانی) آن به لبه‌های ناودان سینوس سهمی (ساژیتال) فوقانی متصل است در حالی که کناره آزاد (تحتانی) آن با سطح فوقانی جسم سخت (از روابط بین دو نیمکره مغز) در تماس است.

منابعویرایش