دانشگاه جندی‌شاپور (ابهام‌زدایی)

دانشگاه جندی‌شاپور ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: