دانشگاه ملی

دانشگاه دولتی که مستقل از دولت اداره می‌شود

دانشگاه ملی دانشگاهی است که عموماً توسط دولت بازگشایی یا مدیریت می‌شود اما همزمان به‌طور خودمختار کار می‌کند و دولت آن را مستقیماً کنترل نمی‌کند. برخی از دانشگاه‌های ملی با آرمان‌های فرهنگی یا سیاسی ملی نیز همراه هستند.

دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه ملی ایران سابق

برای نمونه دانشگاه ملی ایرلند در اوایل دوران استقلال ایرلند اطلاعات بسیاری را در مورد زبان و فرهنگ ایرلندی جمع‌آوری کرد. در آرژانتین دانشگاه‌های ملی پس از اصلاحات دانشگاهی ۱۹۱۸ و پس از آن پدید آمدند که با اعطای خودگردانی به آن‌ها، یک نظام دانشگاهی سکولار بدون نفوذ مستقیم روحانیت یا دولت را به وجود آوردند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش