داوود (نام کوچک)

داوود نامی ایرانی برای پسران است به معنی محبوب بوده و ریشه آن عبری است و نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل به نام داوود بوده است.

داوود می‌تواند در موارد زیر بکار رود: