درخت بید (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

درخت بید ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

گیاه ویرایش

مکان ویرایش

آثار ویرایش