درخت زیتون

درخت زیتون ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: