دروار ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

روستا ویرایش

  • دروار (دامغان) روستایی در دهستان تویه دروار بخش امیرآباد شهرستان دامغان استان سمنان
  • دروار (ساری) روستایی در دهستان کلیجان رستاق علیا بخش کلیجان رستاق شهرستان ساری استان مازندران