درویش محمدخان روملو

درویش محمدخان روملو از امرای قزلباش طایفه روملو می‌باشد. وی در نبرد محاصره قلعه نیشابور (۱۵۸۱ میلادی) ابتدا از علی‌قلی‌بیگ گورکان شاملو و مرشد قلی‌خان سلطان استاجلو شکست می‌خورد ولی پایداری وی باعث حفظ این قلعه و نهایتا" عقب‌نشینی علی‌قلی‌بیگ گورکان شاملو و مرشد قلی‌خان سلطان استاجلو و سپاهیان‌ ایشان به هرات می‌شود.

منابعویرایش

  • نصرالله فلسفی (۱۳۹۱)، «جلد اول»، زندگانی شاه عباس اوّل، به کوشش فرید مرادی.، تهران: انتشارات نگاه، ص. ۸۵ و ۸۶، شابک ۹۷۸۹۶۴۳۵۱۷۲۶۷