باز کردن منو اصلی

درگاه:اخترشناسی/گفتاورد

< درگاه:اخترشناسی

گفتاورد ۱

درگاه:اخترشناسی/گفتاورد/۱

این چرخ و فلک که ما در او حیرانیمفانوس خیال از او مثالی دانیم
خورشید، چراغ‌دان و عالم، فانوسما چون صوریم کاندر او حیرانیم

خیام

رباعیات خیام

گفتاورد ۲

درگاه:اخترشناسی/گفتاورد/۲

اجرام که ساکنان این ایواننداسباب تردد خردمندانند
هان تا سر رشته خرد گم نکنیکانان‌که مدبّرند سرگردانند

خیام

رباعیات خیام

گفتاورد ۳

درگاه:اخترشناسی/گفتاورد/۳

اجرام که ساکنان این ایواننداسباب تردد خردمندانند
هان تا سر رشته خرد گم نکنیکانان‌که مدبّرند سرگردانند

خیام

رباعیات خیام

گفتاورد ۴

درگاه:اخترشناسی/گفتاورد/۴

چیست این سقف بلند ساده‌ی بسیارنقشزین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

حافظ

دیوان حافظ

گفتاورد ۵

گفتاورد ۶

گفتاورد ۷

گفتاورد ۸

گفتاورد ۹

گفتاورد ۱۰

گفتاورد ۱۱

گفتاورد ۱۲

گفتاورد ۱۳

گفتاورد ۱۴

گفتاورد ۱۵

گفتاورد ۱۶

گفتاورد ۱۷

گفتاورد ۱۸

گفتاورد ۱۹

گفتاورد ۲۰

گفتاورد ۲۱

گفتاورد ۲۲

گفتاورد ۲۳

گفتاورد ۲۴

گفتاورد ۲۵

گفتاورد ۲۶

گفتاورد ۲۷

گفتاورد ۲۸

گفتاورد ۲۹

گفتاورد ۳۰

گفتاورد ۳۱

گفتاورد ۳۲

گفتاورد ۳۳

گفتاورد ۳۴

گفتاورد ۳۵

گفتاورد ۳۶

گفتاورد ۳۷

گفتاورد ۳۸

گفتاورد ۳۹

گفتاورد ۴۰

گفتاورد ۴۱

گفتاورد ۴۲

گفتاورد ۴۳

گفتاورد ۴۴

گفتاورد ۴۵

گفتاورد ۴۶

گفتاورد ۴۷

گفتاورد ۴۸

گفتاورد ۴۹

گفتاورد ۵۰

گفتاورد ۵۱

گفتاورد ۵۲

گفتاورد ۵۳

گفتاورد ۵۴

گفتاورد ۵۵

گفتاورد ۵۶

گفتاورد ۵۷

گفتاورد ۵۸

گفتاورد ۵۹

گفتاورد ۶۰

گفتاورد ۶۱

گفتاورد ۶۲

گفتاورد ۶۳

گفتاورد ۶۴

گفتاورد ۶۵

گفتاورد ۶۶

گفتاورد ۶۷

گفتاورد ۶۸

گفتاورد ۶۹

گفتاورد ۷۰

گفتاورد ۷۱

گفتاورد ۷۲

گفتاورد ۷۳

گفتاورد ۷۴

گفتاورد ۷۵

گفتاورد ۷۶

گفتاورد ۷۷

گفتاورد ۷۸

گفتاورد ۷۹

گفتاورد ۸۰

گفتاورد ۸۱

گفتاورد ۸۲

گفتاورد ۸۳

گفتاورد ۸۴

گفتاورد ۸۵

گفتاورد ۸۶

گفتاورد ۸۷

گفتاورد ۸۸

گفتاورد ۸۹

گفتاورد ۹۰

گفتاورد ۹۱

گفتاورد ۹۲

گفتاورد ۹۳

گفتاورد ۹۴

گفتاورد ۹۵

گفتاورد ۹۶

گفتاورد ۹۷

گفتاورد ۹۸

گفتاورد ۹۹