درگاه:حسابداری/نگارهٔ برگزیده

Rechnungsbuch Salzbergbau Dürrenberg 1683.jpg

دفتر صورت‎حساب معدن نمک دورنبرگ، سال ۱۶۸۳ (میلادی)