باز کردن منو اصلی

گفتاورد ۱

درگاه:رایانه/گفتاورد/۱

  • اکثر برنامه‌نویسانِ خوب، نه به انتظار پول گرفتن یا تمجید مردم برنامه‌می‌نویسند؛ بلکه به خاطر اینکه برنامه‌نویسی بسیار مفرح است.
لینوس توروالدز

گفتاورد ۲

گفتاورد ۳

گفتاورد ۴

گفتاورد ۵

گفتاورد ۶

گفتاورد ۷

گفتاورد ۸

گفتاورد ۹

گفتاورد ۱۰

گفتاورد ۱۱

گفتاورد ۱۲

گفتاورد ۱۳

گفتاورد ۱۴

گفتاورد ۱۵

گفتاورد ۱۶

گفتاورد ۱۷

گفتاورد ۱۸

گفتاورد ۱۹

گفتاورد ۲۰

گفتاورد ۲۱

گفتاورد ۲۲

گفتاورد ۲۳

گفتاورد ۲۴

گفتاورد ۲۵

گفتاورد ۲۶

گفتاورد ۲۷

گفتاورد ۲۸

گفتاورد ۲۹

گفتاورد ۳۰

گفتاورد ۳۱

گفتاورد ۳۲

گفتاورد ۳۳

گفتاورد ۳۴

گفتاورد ۳۵

گفتاورد ۳۶

گفتاورد ۳۷

گفتاورد ۳۸

گفتاورد ۳۹

گفتاورد ۴۰

گفتاورد ۴۱

گفتاورد ۴۲

گفتاورد ۴۳

گفتاورد ۴۴

گفتاورد ۴۵

گفتاورد ۴۶

گفتاورد ۴۷

گفتاورد ۴۸

گفتاورد ۴۹

گفتاورد ۵۰

گفتاورد ۵۱

گفتاورد ۵۲

گفتاورد ۵۳

گفتاورد ۵۴

گفتاورد ۵۵

گفتاورد ۵۶

گفتاورد ۵۷

گفتاورد ۵۸

گفتاورد ۵۹

گفتاورد ۶۰

گفتاورد ۶۱

گفتاورد ۶۲

گفتاورد ۶۳

گفتاورد ۶۴

گفتاورد ۶۵

گفتاورد ۶۶

گفتاورد ۶۷

گفتاورد ۶۸

گفتاورد ۶۹

گفتاورد ۷۰

گفتاورد ۷۱

گفتاورد ۷۲

گفتاورد ۷۳

گفتاورد ۷۴

گفتاورد ۷۵

گفتاورد ۷۶

گفتاورد ۷۷

گفتاورد ۷۸

گفتاورد ۷۹

گفتاورد ۸۰

گفتاورد ۸۱

گفتاورد ۸۲

گفتاورد ۸۳

گفتاورد ۸۴

گفتاورد ۸۵

گفتاورد ۸۶

گفتاورد ۸۷

گفتاورد ۸۸

گفتاورد ۸۹

گفتاورد ۹۰

گفتاورد ۹۱

گفتاورد ۹۲

گفتاورد ۹۳

گفتاورد ۹۴

گفتاورد ۹۵

گفتاورد ۹۶

گفتاورد ۹۷

گفتاورد ۹۸

گفتاورد ۹۹