درگاه:نقاشی/نگاره برگزیده

ویرایش نگاره برگزیده ۱

درگاه:نقاشی/نگاره برگزیده/۱ سیب‌زمینی‌خورها (به هلندی: De Aardappeleters)‏ یکی از اولین آثار برجستهٔ نقاش مشهور هلندی، ونسان ون گوگ است که در سال ۱۸۸۵ خلق شده‌است. سیب زمینی خور ها

ویرایش نگاره برگزیده ۲
ویرایش نگاره برگزیده ۳
ویرایش نگاره برگزیده ۴
ویرایش نگاره برگزیده ۵
ویرایش نگاره برگزیده ۶
ویرایش نگاره برگزیده ۷
ویرایش نگاره برگزیده ۸
ویرایش نگاره برگزیده ۹
ویرایش نگاره برگزیده ۱۰
ویرایش نگاره برگزیده ۱۱
ویرایش نگاره برگزیده ۱۲
ویرایش نگاره برگزیده ۱۳
ویرایش نگاره برگزیده ۱۴
ویرایش نگاره برگزیده ۱۵
ویرایش نگاره برگزیده ۱۶
ویرایش نگاره برگزیده ۱۷
ویرایش نگاره برگزیده ۱۸
ویرایش نگاره برگزیده ۱۹
ویرایش نگاره برگزیده ۲۰
ویرایش نگاره برگزیده ۲۱
ویرایش نگاره برگزیده ۲۲
ویرایش نگاره برگزیده ۲۳
ویرایش نگاره برگزیده ۲۴
ویرایش نگاره برگزیده ۲۵
ویرایش نگاره برگزیده ۲۶
ویرایش نگاره برگزیده ۲۷
ویرایش نگاره برگزیده ۲۸
ویرایش نگاره برگزیده ۲۹
ویرایش نگاره برگزیده ۳۰
ویرایش نگاره برگزیده ۳۱
ویرایش نگاره برگزیده ۳۲
ویرایش نگاره برگزیده ۳۳
ویرایش نگاره برگزیده ۳۴
ویرایش نگاره برگزیده ۳۵
ویرایش نگاره برگزیده ۳۶
ویرایش نگاره برگزیده ۳۷
ویرایش نگاره برگزیده ۳۸
ویرایش نگاره برگزیده ۳۹
ویرایش نگاره برگزیده ۴۰
ویرایش نگاره برگزیده ۴۱
ویرایش نگاره برگزیده ۴۲
ویرایش نگاره برگزیده ۴۳
ویرایش نگاره برگزیده ۴۴
ویرایش نگاره برگزیده ۴۵
ویرایش نگاره برگزیده ۴۶
ویرایش نگاره برگزیده ۴۷
ویرایش نگاره برگزیده ۴۸
ویرایش نگاره برگزیده ۴۹
ویرایش نگاره برگزیده ۵۰
ویرایش نگاره برگزیده ۵۱
ویرایش نگاره برگزیده ۵۲
ویرایش نگاره برگزیده ۵۳
ویرایش نگاره برگزیده ۵۴
ویرایش نگاره برگزیده ۵۵
ویرایش نگاره برگزیده ۵۶
ویرایش نگاره برگزیده ۵۷
ویرایش نگاره برگزیده ۵۸
ویرایش نگاره برگزیده ۵۹
ویرایش نگاره برگزیده ۶۰
ویرایش نگاره برگزیده ۶۱
ویرایش نگاره برگزیده ۶۲
ویرایش نگاره برگزیده ۶۳
ویرایش نگاره برگزیده ۶۴
ویرایش نگاره برگزیده ۶۵
ویرایش نگاره برگزیده ۶۶
ویرایش نگاره برگزیده ۶۷
ویرایش نگاره برگزیده ۶۸
ویرایش نگاره برگزیده ۶۹
ویرایش نگاره برگزیده ۷۰
ویرایش نگاره برگزیده ۷۱
ویرایش نگاره برگزیده ۷۲
ویرایش نگاره برگزیده ۷۳
ویرایش نگاره برگزیده ۷۴
ویرایش نگاره برگزیده ۷۵
ویرایش نگاره برگزیده ۷۶
ویرایش نگاره برگزیده ۷۷
ویرایش نگاره برگزیده ۷۸
ویرایش نگاره برگزیده ۷۹
ویرایش نگاره برگزیده ۸۰
ویرایش نگاره برگزیده ۸۱
ویرایش نگاره برگزیده ۸۲
ویرایش نگاره برگزیده ۸۳
ویرایش نگاره برگزیده ۸۴
ویرایش نگاره برگزیده ۸۵
ویرایش نگاره برگزیده ۸۶
ویرایش نگاره برگزیده ۸۷
ویرایش نگاره برگزیده ۸۸
ویرایش نگاره برگزیده ۸۹
ویرایش نگاره برگزیده ۹۰
ویرایش نگاره برگزیده ۹۱
ویرایش نگاره برگزیده ۹۲
ویرایش نگاره برگزیده ۹۳
ویرایش نگاره برگزیده ۹۴
ویرایش نگاره برگزیده ۹۵
ویرایش نگاره برگزیده ۹۶
ویرایش نگاره برگزیده ۹۷
ویرایش نگاره برگزیده ۹۸
ویرایش نگاره برگزیده ۹۹