درگاه:وقایع کنونی/گزارش‌های تصویری (۲۰۱۰)

گزارش‌های تصویری سال ۲۰۱۰ میلادی:

گزارش‌های تصویری

ویرایش  

گزارش تصویری المپیک زمستانی ۲۰۱۰

ویرایش  

گزارش تصویری از طوفان آمریکا (۲۰۱۰)

ویرایش  

گزارش تصویری زلزله شیلی (۲۰۱۰)

ویرایش  

گزارش تصویری مرگ لخ کاچینسکی (۲۰۱۰)