دریاچه‌های بزرگ آفریقا

منطقه دریاچه‌های بزرگ در آفریقا به یک رشته دریاچه در درون و پیرامون دره بزرگ نشستی گفته می‌شود.

دید ماهواره‌ای از دریاچه‌های بزرگ و کرانه شرقی آفریقا. اقیانوس هند در سمت راست دیده می‌شود.

دریاچه ویکتوریا، دومین دریاچه آب شیرین بزرگ جهان نیز جزئی از این دریاچه‌های بزرگ آفریقا است. دریاچه‌های بزرگ عبارت‌اند از:

منابع

ویرایش

مک ایودی، کالین، اطلس تاریخی آفریقا، ترجمه فریدون فاطمی، تهران ۱۳۶۵. صص ۱۶ و ۱۷.