دستور زبان فارسی (ابهام‌زدایی)

دستور زبان فارسی مجموعه قواعدی است که ویژگی‌ها و توانایی‌های زبان فارسی را نشان می‌دهد. این عبارت همچنین می‌تواند به کتاب‌های زیر اشاره کند: