دوآب از واژگان فارسی جغرافیا است که بیشتر در شبه قاره هند کاربرد دارد. این اصطلاح در هند و پاکستان برای باریکه‌هایی از زمین به‌کار می‌رود که میان دو رود به‌هم‌ریزنده واقع شده‌اند.

دوآب
Doab / दोआब
منطقه جغرافیایی
نمایی از یک دوآب در پنجاب
نمایی از یک دوآب در پنجاب
کشورپاکستان و هند
نقشه‌ای از پنجاب مربوط به حدود سال ۱۹۴۷ که در آن چندین دوآب نشان داده شده‌است.

برای نمونه، دوآب‌های منطقه پنجاب پاکستان عبارتند از:

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Doab," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed June 20, 2011).