دولت سوریه

دولت سوریه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: