دوک‌نشین لوکا

دوک‌نشین

دوک‌نشین لوکا دولتی ایتالیایی از ۱۸۱۵ تا ۱۸۴۷ میلادی بود که پایتخت آن در شهر لوکا قرار داشت.

دوک‌نشین لوکا

Ducato di Lucca
Lucca
۱۸۱۵–۱۸۴۷
پرچم Lucca
پرچم
نشان ملی Lucca
نشان ملی
دوک‌نشین لوکا (سبز).
دوک‌نشین لوکا (سبز).
پایتختلوکا
زبان(های) رایجایتالیایی
حکومتپادشاهی مشروطه
دوک 
• ۱۸۱۵–۱۸۲۴
ماریا لوئیسا
• ۱۸۲۴–۱۸۴۷
شارل اول
تاریخ 
۹ ژوئن ۱۸۱۵
• بدست توسکانی فتح شد.
۱۷ دسامبر ۱۸۴۷
واحد پولپوند لوکان
پیشین
پسین
امپراتوری اول فرانسه
دوک‌نشین بزرگ توسکانی

این دوک‌نشین در ۱۸۱۵ میلادی به موجب کنگره وین ایجاد شد. این ناحیه به این دلیل ایجاد شد که جبرانی برای خاندان بوربون-پارما باشد که قلمرو سابق آن‌ها یعنی دوک‌نشین پارما به ماری لوئیز، دوشس پارما واگذار شده بود.

منابع

ویرایش