دوک اسپولتو

فرمانروایان لومبارد

دوک اسپولتو حاکمانی بودند که بر اسپولتو و بیشتر ایتالیای مرکزی، خارج از ایالات پاپی در قرون اولیه و میانه (c. 500 – 1300) حکومت می‌کردند. نخستین دوکها توسط پادشاه لومبارد منصوب شدند و دارای استقلال عمل بودند.

منابع