دیاتسارون فارسی

دیاتسارون فارسی اثر عزالدین محمد بن مظفر تبریزی ترجمه فارسی دیاتسارون مربوط به سده ۱۳ میلادی و قدیمی‌ترین ترجمه فارسی کتاب مقدس است.[۱] به نظر می‌رسد این کتاب ترجمه یک دیاتسارون متاخر سریانی باشد.[۲]

منابعویرایش

  1. P. Joosse, “An introduction to the so-called Persian Diatessaron of Iwannis ‛Izz al-Din of Tabriz: the testimony of John 2:1-11 (the Wedding at Cana),”
  2. New Testament introduction Alfred Wikenhauser - 1958 It was probably made between 1230 and 1300, and certainly from a Syriac original , though not the primitive form of the Diatessaron ; its author was a certain Iwannis 'Izz al-Din. It surpasses even the medieval Dutch life of Our Lord in