ذرات باردار از اجزأ ٔاتم هستند. این ذرات دارای ویژگی هستند که به آنها کوانتومی کردن می‌نامند)، به عبارت دیگر دانشمندان گفته‌اند که بار الکتریکی خود از واحد کوچک‌تری با نام بار بنیادی تشکیل شده‌است. بار یک الکترون تقریباً برابر با{e=1.602\times 10^{-19}C} می‌باشد. (البته ذراتی با نام کوارک وجود دارند که باری به اندازه چند e⅓ دارند) پروتون باری به اندازهٔ e و الکترون باری برابر با e- دارد. علم مطالعه ذرات باردار و توضیح ارتباط آنها (فوتونهاالکترودینامیک کوانتومی نام دارد.[۱][۲][۳]

منابع ویرایش

  1. Horst Bannwarth, Bruno P. Kremer, Andreas Schulz: Basiswissen Physik, Chemie und Biochemie. 2. Aufl. , Springer, 2011, S. 85 f
  2. Adalbert Prechtl: Vorlesungen über die Grundlagen der Elektrotechnik: Band 1. Springer, 1994, S. 52 f
  3. Leonhard Stiny: Grundwissen Elektrotechnik und Elektronik: Eine leicht verständliche Einführung. 7. Aufl. , Springer Vieweg, 2018, S. 9