باز کردن منو اصلی

ذرات باردار از اجزاء مهم ماده هستند.این ذرات دارای ویژگی هستند که به انها امکان وارد کردن نیروی الکتریکی به یکدیگر را می‌دهد.این ذرات می‌توانند بار مثبت یا منفی داشته باشند. ذرات با بار غیر همسان یکدیگر را می ربایند وذرات با بار همسان یکدیگر را دفع می‌کنند. در قرن بیستم، توضیحی کوانتومی از بار الکتریکی ارائه کرده‌اند (این عمل را کوانتومی کردن می‌نامند)، به عبارت دیگر دانشمندان دریافته‌اند که بار الکتریکی خود از واحد کوچک‌تری با نام بار بنیادی تشکیل شده‌است. بار یک الکترون تقریباً برابر با{e=1.602\times 10^{-19}C} می‌باشد. (البته ذراتی با نام کوارک وجود دارند که باری به اندازه چند e⅓ دارند) پروتون باری به اندازهٔ e و الکترون باری برابر با e- دارد. علم مطالعه ذرات باردار و توضیح ارتباط آنها فوتونها، الکترودینامیک٬ کوانتومی نام دارد.