راست‌پنج‌گاه (ابهام‌زدایی)

راست‌پنج‌گاه یکی از دستگاه‌های موسیقی سنتی ایرانی است.

راست‌پنج‌گاه همچنین می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: