راکی بالبوآ (ابهام‌زدایی)

راکی بالبوآ نام شخصیتی اول سری فیلم های موفق راکی می باشد.

راکی بالبوآ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: