رای می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

  • رأی (حالت جمع: آراء) که در معناهای زیر به‌کار می‌رود:
    • عقیده؛ نظر؛ عقیدۀ کسی یا کسانی دربارۀ چیزی یا کسی
    • رای، در حوزهٔ سیاست، برگه‌ای است که نشان‌دهندۀ نظر فرد در مورد یک امر سیاسی، به‌ویژه انتخابات است.
    • رای، حکم دادگاه