باز کردن منو اصلی

کامپیوتر قیاسی یا آنالوگ کامپیوتری است که به جای اطلاعات کد دهی شده،اعداد را بر مبنای دو داده دائمی که در حال تغییر و همیشه تغییرات ولتاژی را مورد پردازش قرار می‌دهد. کامپیوترهای دیجیتالی مقادیر را با سیگنالهای خاصی بیان می‌کند.