رده:سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در ۱۹۳۹ (میلادی)

سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در سال (میلادی) ۱۹۳۶  ۱۹۳۷  ۱۹۳۸  ۱۹۳۹ ۱۹۴۰  ۱۹۴۱  ۱۹۴۲
سال‌ها (میلادی) ۱۹۳۶  ۱۹۳۷  ۱۹۳۸  ۱۹۳۹ ۱۹۴۰  ۱۹۴۱  ۱۹۴۲