رده:سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در ۱۹۷۸ (میلادی)

سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در سال (میلادی) ۱۹۷۵  ۱۹۷۶  ۱۹۷۷  ۱۹۷۸ ۱۹۷۹  ۱۹۸۰  ۱۹۸۱
سال‌ها (میلادی) ۱۹۷۵  ۱۹۷۶  ۱۹۷۷  ۱۹۷۸ ۱۹۷۹  ۱۹۸۰  ۱۹۸۱