رده:سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در ۱۹۹۹ (میلادی)

سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در سال (میلادی) ۱۹۹۶  ۱۹۹۷  ۱۹۹۸  ۱۹۹۹ ۲۰۰۰  ۲۰۰۱  ۲۰۰۲
سال‌ها (میلادی) ۱۹۹۶  ۱۹۹۷  ۱۹۹۸  ۱۹۹۹ ۲۰۰۰  ۲۰۰۱  ۲۰۰۲