رده:سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در ۲۰۱۹ (میلادی)

سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در سال (میلادی) ۲۰۱۶  ۲۰۱۷  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ ۲۰۲۰  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲
سال‌ها (میلادی) ۲۰۱۶  ۲۰۱۷  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ ۲۰۲۰  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲