رده:میراث جهانی یونسکو

نوشتارهایی که موضوع آنها در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو قرار دارد: