رده:هواگردهای جنگنده

نوعی هواپیمای نظامی است که عمدتا برای نبرد هوائی با هواپیماهای دیگر طرح شده است.