زبان اسپانیایی مادری:

es Este usuario tiene el español como lengua materna


نوشتار اصلی این رده: زبان اسپانیایی.