زبان روسی مادری:

ru Русский язык — родной для этого участника


نوشتار اصلی این رده: زبان روسی.